web ling >>สพป.ชร.2<<
web ling >>ทั่วไป<<


ผลิตภัณฑ์ผ้าปักชนเผ่า

สถิติเข้าชมเว็บไซต์
050078
Users Today : 31
This Month : 1536
This Year : 8896
Total Users : 50078
Views Today : 146
Who's Online : 1

ครูสอนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

 
นายวสันต์   กุนา
วิชาเอก พลศึกษา
นายสมพงษ์   แสนว้าน
วิชาเอก ดนตรี
นายพงษ์พันธ์    ซาเมาะ
วิชาเอก เกษตร
 
นายเจษฎา    ชาวน่าน
วิชาเอก คณิตศาสตร์
 
นางสาวยุพารัตน์   วงศ์ดาว
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ
นางสาวสมาพร  เหมวรรธนบูรณ์
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ
 
นางสาวสุภาวดี   เพ็ชรหาญ
วิชาเอก ภาษาไทย
 
นางสาวอมรรัตน์   มัชชะ
วิชาเอก วิทยาศาสตร์
 
นางสุพัชชา   โคตะบุตร
วิชาเอก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   
นางสาวภัสรา   ไชยชนะ
วิชาเอก คณิตศาสตร์
นายเจริญชัย   วงศ์สิริธารา
วิชาเอก  คหกรรมฯ
นายศุภวิชญ์   โชติธนโยธิน
วิชาเอก ภาษาไทย
 

 

 

   
นายณัฐชนน  ธรรมขัน
วิชาเอก วิทยาศาสตร์