web ling >>สพป.ชร.2<<
web ling >>ทั่วไป<<


ผลิตภัณฑ์ผ้าปักชนเผ่า

สถิติเข้าชมเว็บไซต์
023381
Users Today : 13
This Month : 1235
This Year : 12606
Total Users : 23381
Views Today : 33
Who's Online : 1

ครูสอนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

นายวสันต์   กุนา
วิชาเอก พลศึกษา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
นายบดินทร์   กองเมือง
วิชาเอก พลศึกษา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
นายพงษ์พันธ์    ซาเมาะ
วิชาเอก…………………….
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
นายเจษฎา    ชาวน่าน
วิชาเอก คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3
นางสาวยุพารัตน์   วงศ์ดาว
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3
นางสาวสมาพร  เหมวรรธนบูรณ์
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
นางอรพิน   วงค์ยาไชย
วิชาเอก ภาษาไทย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
นางสาวพัชนุพร   โยนิจ
วิชาเอก วิทยาศาสตร์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
นางสุพัชชา   โคตะบุตร
วิชาเอก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3
นางสาวภัสรา   ไชยชนะ
วิชาเอก คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
นายวราพงษ์ชัย   กองสูงเนิน
วิชาเอก ศิลปศึกษา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2