web ling >>สพป.ชร.2<<
web ling >>ทั่วไป<<


ผลิตภัณฑ์ผ้าปักชนเผ่า

สถิติเข้าชมเว็บไซต์
023377
Users Today : 9
This Month : 1231
This Year : 12602
Total Users : 23377
Views Today : 19
Who's Online : 1

ครูสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

นายอนุชิต  อุปถัมภ์
วิชาเอก…………………
ครูที่ปรึกษาชั้นม.1/1
นางสาวอริสา   กำลังประสิทธิ์
วิชาเอก  ภาษาต่างประเทศ
ครูที่ปรึกษาชั้นม.1/1
นางสาวอวัฒ์ชฎา   ศรีจันทร์
วิชาเอก ……………………
ครูที่ปรึกษาชั้นม.1/2
นายสวัสดิ์   ยาปัน
วิชาเอก  สังคมศึกษาฯ
ครูที่ปรึกษาชั้นม.2/1
นางรัตมณี   เสธา
วิชาเอก  ภาษาไทย
ครูที่ปรึกษาชั้นม.2/1
นายชำนาญ   นาปรัง
วิชาเอก   คณิศาสตร์
ครูที่ปรึกษาชั้นม.3/1
นายประพันธ์   อาชาวัชรกุล
วิชาเอก  พลศึกษา
ครูที่ปรึกษาชั้นม.3/1
นายขจรกิตติ์   ชะเอ
วิชาเอก  ศิลปะ/ดนตรี
ครูที่ปรึกษาชั้นม.3/2
นางสาวฐิติพรรณ   แก้วผัด
วิชาเอก  วิทยาศาสตร์
ครูที่ปรึกษาชั้นม.3/2