web ling >>สพป.ชร.2<<
web ling >>ทั่วไป<<


ผลิตภัณฑ์ผ้าปักชนเผ่า

สถิติเข้าชมเว็บไซต์
050077
Users Today : 30
This Month : 1535
This Year : 8895
Total Users : 50077
Views Today : 129
Who's Online : 1

โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา
เริ่มก่อตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อ พ
.. 2513 โดยนายเลาจาง    วู่จาง ใช้เงินบริจาคของชาวบ้าน
เปิดทำการสอนภาษาจีน ต่อมามีการพัฒนาตามลำดับ ดังนี้

                    .. 2520 มีครูสอนศาสนาคริสต์ชื่อ นางเปิงก่อ  แซ่ห่อ และนายเลาจาง  แซ่ฉึง ทำการสอนภาษาไทย จีน อังกฤษและศาสนาคริสต์

                    .. 2521 ได้รับอนุญาตให้ก่อตั้งโรงเรียนสเป็นทางการชื่อว่า “โรงรียนบ้านแม่น้ำขุ่น” เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2521 สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พร้อมแต่งตั้ง นายปอน  โฮชิน มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก

                    พ.ศ. 2523  ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู แบบ ชร.06งบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้น  150,000 บาท

                   .. 2524  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ป.1ขขนาด 4 ห้องเรียน และมีนายชาญยุทธ์ซาเมาะ  รักษาการณ์ในตำแหน่งครูใหญ่

                   พ.ศ. 2524  ได้มีการแต่งตั้งนายเย็น  ศรีสัตยกุล  ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่ มีการเปลี่ยนแปลงระบบรายการมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ หลังจากนั้น ได้แต่งตั้ง นายวุฒิไก  มอผ่า  มารักษาการในตำแหน่ง ครูใหญ่

                   ..  2527   โรงเรียนหยุดการเรียนการสอนชั่วระยะเวลาหนึ่งจากเหตุการณ์ไม่สงบในพื้นที่หมู่บ้านคณะครูได้รับคำสั่งให้ย้ายไปทำการสอนในโรงเรียนอื่นต่อมา วันที่ 1 พฤษภาคม  2527เปิดทำการสอนตามปกติสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่สรวย ได้แต่งตั้ง นายภรต  เหล่าบุรินทร์ มารักษาการณ์ในตำแหน่งครูใหญ่ 

                   พ.ศ. 2529สำนักงานการประถมศึกาจังหวัดเชียงราย แต่งตั้ง  นายประสิทธิ์ศรีโกศล ให้ รักษาการณ์ในตำแหน่ง ครูใหญ่

                   พ.ศ.2530สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย ได้จัดตั้งห้องเรียนดอยสาขาโรงเรียนบ้านแม่น้ำขุ่นจำนวนสามห้องเรียน คือ

                   -ห้องเรียนบ้านห้วยชมพู    มี นายภรตเหล่าบุรินทร์     เป็นครูสอน

                   -ห้องเรียนบ้านดอยอะบอระบือ        มีนายวิชัย  ตุงคบุรี เป็นครูสอน

                   –  ห้องเรียนบ้านอะบอโด่               มี นายชาญยุทธ์ซาเมาะ      เป็นครูสอน

                 พ.ศ.2530  นายบุญเพ็ง  แปงกริยา                         ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ 

                  พ.ศ. 2532  นายบุญยงค์ใจลำปาง                        ดำรงตำแหน่งครูใหญ่

                 พ.ศ.  2535   นายปรีชาชัยคำวงค์               ดำรงตำแหน่งครูใหญ่

                 พ.ศ.  2535    นายจำนงค์    สมควร            ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

                 พ.ศ.  2536    นายจำเริญสักลอ               ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

                 พ.ศ.  2536    นายพิเศษ   อาษา   ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  ต่อมาได้ผ่านการประเมินให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน เมื่อเดือน
เมษายน 
2539

                 พ.ศ.  2537  ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วม  แบบ สปช. 601/26 ขนาด 10 ที่นั้ง จำนวน 1 หลังวบประมาณก่อสร้าง 300,000 บาท

                 พ.ศ.  2540นายสมบัติจันทร์ศรีดำรงตำแหน่ง  ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ได้รับงบประมาณก่อสร้าง อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29  ขนาด 8 ห้องเรียน งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ขนาด 8 ห้องเรียน งบประมาณก่อสร้าง 2,010,700 บาท

                 พ.ศ.  2542นายสมบัติ  จันทร์ศรี  ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ได้รับการสนับสนุนทากร่อสร้างถาวรวัตถุต่าง ๆ ดังนี้

                   -มูลนิธิปรชาอาสาสนับสนุนโครงการหลวงก่อสร้างห้องสมุด 1 หลัง ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 18 เมตร ใช้เงินในการก่อสร้างทั้งสิ้น 317,751 บาท

                   –  มูลนิธิสุมิตร  ก่อสร้างอาคารโรงอาหาร ขนาด  กว้าง 10 เมตรยาว 20 เมตรใช้เงินในการก่อสร้างทั้งสิ้น 300,000 บาท

                   –  งบประมาณก่อสร้างถังน้ำซีเมนต์เก็บน้ำฝน แบบฝ.33 เป็นเงินงบประมาณ 73,100 บาท

                   -งบประมาณก่อสร้างสนามบาสเก็ตบอลและลานอเนกประสงค์ ขนาด กว้าง 18 เมตร ยาว27 เมตร เป็นเงินงบประมาณ 231,600 บาท

                 พ.ศ. 2543  นายสมบัติ จันทร์ศรี  ได้ผ่านการประเมินให้ดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน

                 พ.ศ. 2544  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบสปช.105/29 ขนาด 4 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง เป็นเงินงบประมาณ 1,711,500 บาท

                 พ.ศ. 2545  ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วม แบบ สปช.601/29ขนาด 4 ที่นั่ง เป็นเงินงบประมาณในการก่อสร้าง 90,900 บาท

                 พ.ศ. 2548  นายสิริชัยเชื้ออินต๊ะ  ดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน  เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2548ได้รับเงินก่อสร้างถาวรวัตถุ ดังนี้

                   – งบประมาณต่อเติมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ชั้นล่าง จำนวน 4 ห้องเรียน

                   –  งบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู แบบ สปช.301/26จำนวน 2 หลัง เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 652,000 บาท

                   –  งบประมาณก่อสร้างส้วม แบบ สปช.601/29 ขนาด 4ที่นั่งเป็นเงินงบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 119,900 บาทการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2549

                 พ.ศ. 2550โรงเรียนได้รับการอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปลี่ยนชื่อโรงเรียน เป็น “โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา”
ให้สอดคล้องกับชื่อหมู่บ้านที่ตั้งโรงเรียน และหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เมื่อ วันที่ 25 ธันวาคม 2550

                 พ.ศ. 2551  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบสปช.105/29 ขนาด 10 ห้องเรียน บันไดสองข้าง เงินงบประมาณในการก่อสร้าง 3,325,000บาท ทำสัญญาจ้าง หจก.กันจีนะพานิช เริ่มก่อสร้างวันที่ 19 มกราคม 2551กำหนดระบุเวลาก่อสร้าง 300 วัน

                   – วันที่ 31 พฤษภาคม 2551รับมอบอาคารเรียนลอยฟ้า  จำนวน 11ห้องเรียนซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก มูลนิธิเกื้อฝันเด็ก ทำการปรับปรุงซ่อมแซมใช้เงินทั้งสิ้น 1,200,000 บาท โดยมี ฯพณฯเอกอัครราชทูตสวิสเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทยเป็นผู้ส่งมอบ และตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายรับมอบ

                   – มูลนิธิพิสโตริโอ  สนับสนุนการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักนักเรียนจำนวนหนึ่งหลัง อาคาร 7 ห้องพัก และอาคารเรียนอนุบาล จำนวนหนึ่งหลัง 4 ห้องเรียนอาคารเรียนดนตรีศิลปศึกษา จำนวนหนึ่งหลัง 2 ห้องเรียน คิดเป็นเงินในการปรับปรุงก่อสร้างทั้งสิ้น1,370,000 บาท โดยมี มิสซิสเอลลิน่า พิสโตริโอ ส่งมอบ และนายวิศิษฎ์  ดุลพัชร์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต 2 รับมอบ

                   –  วันที่ 12 กรกฎาคม 2551โรงเรียนอนุมัติขยายเวลาสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนตามการร้องขอของผู้รับจ้างตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2551เรื่องมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างเนื่องจากผลกระทบอันเกิดจาภาวะวิกฤติราคาน้ำมันราคาเหล็กและวัสดุก่อสร้างที่ปรับราคาสูงขึ้น โดยขยายระยะเวลาจ้างอีก 180 วันกำหนดการก่อสร้างแล้วเสร็จ วันที่ 18 สิงหาคม 2552

                 พ.ศ. 2552
การก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 แล้วเสร็จ ทำการส่งมอบเมื่อ วันที่ 18กรกฎาคม 2552 ชั้นบนใช้เป็นห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์หนึ่งห้องห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สองห้อง ห้องทำงานการประกันคุณภาพการศึกษาหนึ่งห้อง  และ ห้องทำงานผู้อำนวยการหนึ่งห้องชั้นล่างเป็นห้องประชุมพลับทอง ห้องธุรการ และห้องวิชาการ ทะเบียนและวัดผล

                 พ.ศ. 2553ได้รับการสนับสนุนจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกระทรวงธรรมชาคติและสิ่งแวดล้อมทำการก่อสร้างระบบน้ำดื่มสะอาดในโครงการสำรวจและพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศตามแผนกระตุ้นเศรษฐกิจไทยเข้มแข็งโดยเจาะบ่อบาดาล วางระบบน้ำและถังเก็บน้ำสร้างโรงเรือนพัฒนาน้ำดื่มสะอาดหนึ่งหลังพร้อมวัสดุอุปกรณ์ เป็นเงิน 1,250,000 บาทแล้วเสร็จทำพิธีส่งมอบ วันที่ 20 กรกฎาคม 2553

               พ.ศ.2557-ปัจจุบัน  นายสนิท  นันทชัย  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน


นายอุดม   บุญทา
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายธนวัฒน์   ชัยพิสุทธิ์เมธา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ความภาคภูมิใจของเรา

ได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ
ประจำปีการศึกษา 2558

ชนะเลิศการประกวดระเบียบแถว
ประเภทเนตรนารีสามัญ ระดับประเทศ


 คลิกดูงานกิจกรรมลูกเสือ