web ling >>สพป.ชร.2<<
web ling >>ทั่วไป<<


ผลิตภัณฑ์ผ้าปักชนเผ่า

สถิติเข้าชมเว็บไซต์
050077
Users Today : 30
This Month : 1535
This Year : 8895
Total Users : 50077
Views Today : 132
Who's Online : 1

คำขวัญ

คุณธรรมดี  กีฬาเด่น  เน้นวินัย  ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมชนเผ่า

วิสัยทัศน์

โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานที่จำเป็นในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณธรรม  จริยธรรม มีสุนทรียภาพด้านดนตรี กีฬา ส่งเสริมความเป็นไทย ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมชนเผ่า

 


นายอุดม   บุญทา
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายธนวัฒน์   ชัยพิสุทธิ์เมธา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ความภาคภูมิใจของเรา

ได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ
ประจำปีการศึกษา 2558

ชนะเลิศการประกวดระเบียบแถว
ประเภทเนตรนารีสามัญ ระดับประเทศ


 คลิกดูงานกิจกรรมลูกเสือ