web ling >>สพป.ชร.2<<
web ling >>ทั่วไป<<


ผลิตภัณฑ์ผ้าปักชนเผ่า

สถิติเข้าชมเว็บไซต์
039961
Users Today : 51
This Month : 333
This Year : 15269
Total Users : 39961
Views Today : 85
Who's Online : 1

คำขวัญ

คุณธรรมดี  กีฬาเด่น  เน้นวินัย  ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมชนเผ่า

วิสัยทัศน์

โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานที่จำเป็นในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณธรรม  จริยธรรม มีสุนทรียภาพด้านดนตรี กีฬา ส่งเสริมความเป็นไทย ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมชนเผ่า

 


นายอุดม   บุญทา
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายธนวัฒน์   ชัยพิสุทธิ์เมธา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายกิตติพงศ์   อวดห้าว
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 

ความภาคภูมิใจของเรา

ได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ
ประจำปีการศึกษา 2558

ชนะเลิศการประกวดระเบียบแถว
ประเภทเนตรนารีสามัญ ระดับประเทศ


 คลิกดูงานกิจกรรมลูกเสือ