web ling >>สพป.ชร.2<<
web ling >>ทั่วไป<<


ผลิตภัณฑ์ผ้าปักชนเผ่า

สถิติเข้าชมเว็บไซต์
007106
Users Today : 10
This Month : 361
This Year : 5580
Total Users : 7106
Views Today : 28
Who's Online : 1

คำขวัญ

คุณธรรมดี  กีฬาเด่น  เน้นวินัย  ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมชนเผ่า

วิสัยทัศน์

โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานที่จำเป็นในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณธรรม  จริยธรรม มีสุนทรียภาพด้านดนตรี กีฬา ส่งเสริมความเป็นไทย ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมชนเผ่า

 

แนะนำครูใหม่
ความภาคภูมิใจของเรา

ได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ
ประจำปีการศึกษา 2558

ชนะเลิศการประกวดระเบียบแถว
ประเภทเนตรนารีสามัญ ระดับประเทศ


 คลิกดูงานกิจกรรมลูกเสือ